نظر شما درباره عملکرد شرکت تعاونی چیست؟
(8.108%) 51
بسیار عالی
(6.677%) 42
عالی
(10.01%) 63
خوب
(10.01%) 63
متوسط
(9.062%) 57
ضعیف
(56.12%) 353
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 629