نظر شما درباره عملکرد شرکت تعاونی چیست؟
(8.095%) 51
بسیار عالی
(6.666%) 42
عالی
(10.15%) 64
خوب
(10%) 63
متوسط
(9.047%) 57
ضعیف
(56.03%) 353
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 630